Skipper Petra Kliba

Skipper Petra Kliba www.TeamPetraKliba.org


Aback (adv)

Back (v)

Cabin (n)

Dacron (adj)

Ease (v)

Fagged (v)

Gaff (n)

Hail (n)

Ice (v)

J boat (n)

Kayak (n)

Labor, labour (v)

Magnetic compass (n)

Nantucket sleigh ride (n obj)

Oakum (n)

Pacific (adj)

Seafarer (n)

Tabernacle (n)

U boat (n)

V bottom (adj)

Waft (n)

X-ray (n)

Yacht (n)

Z-drive (n)Copyright 2006-2016 www.TeamPetraKliba.org